EL DOFÍ, LA PRINCESA I L'ASTRONAUTA
© Estrella Cardona Gamio - 1999
© De la traducció Melsi Pelfort - 1999
© De les il·lustracions: Estrella Cardona Gamio - 2000
© C. CARDONA GAMIO EDICIONES - 2000
Dipòsit legal: B-4458-2000

Queden reservats tots els drets. El contigut d'aquesta obra està protegit per la llei i la seva reproducció, plagi, distribució o comunicació pública, total o parcial, en qualsevol suport o mitjà, sense la prèvia autorització per escrit dels titulars del copyright, pot ser castigada amb multa, privació de llibertat i indemnització per danys i perjudicis.

C. CARDONA GAMIO EDICIONES
ccgedic@ccgediciones.infonegocio.com